Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa - to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgniarskiej, udzielanej w warunkach domowych.


KRYTERIA KWALIFIKACJI DO OPIEKI

 • przewlekle chorzy somatycznie, psychosomatycznie oraz psychicznie z wyłączeniem ostrej fazy choroby.W przypadku psychicznie chorych będących w ostrej fazie choroby, świadczenia zabezpieczone są zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009r. (Dz.U.Nr140,poz.1146 z późn. zm.),
 • nieobjęci jednocześnie przez opiekę hospicyjną lub paliatywną oraz przez zakład opiekuńczy stacjonarny,
 • niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji,
 • w ocenie na podstawie karty oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową wg skali opartej na skali Barthel, uzyskali od 0 do 40 punktów.

KRYTERIA UZYSKANIA OPIEKI
Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

 • SKIEROWANIE DO OBJĘCIA OPIEKĄ PIELĘGNIARSKĄ DŁUGOTERMINOWĄ wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wg SKALI OPARTEJ NA SKALI BARTHEL wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zgoda świadczeniobiorcy lub rodziny, opiekuna.

KRYTERIA REALIZACJI OPIEKI
W trakcie pierwszej wizyty pielęgniarka opieki długoterminowej domowej wystawia :

 • KARTĘ OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY wg SKALI OPARTEJ NA SKALI BARTHEL,
 • rozpoznaje problemy pielęgnacyjne i ustala plan opieki,
 • przedstawia zasady zabezpieczenia środków medycznych niezbędnych do realizacji świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
 • powiadamia lekarza i pielęgniarkę POZ, do których świadczeniobiorca złożył deklarację wyboru, o terminie rozpoczęcia udzielania świadczeń OPD w warunkach domowych,
 • w ramach bieżącej współpracy informuje zespół POZ świadczeniobiorcy, o istotnych zmianach w jego stanie zdrowia w tym takich, które skutkują ustaniem przyczyn kwalifikujących świadczeniobiorcę do pielęgniarskiej opieki długoterminowej.

Ponadto:

 • realizacja w/w opieki na rzecz świadczeniobiorcy odbywa się nie mniej niż 4 razy w tygodniu ; czas wizyty: 1-1,5 godz. lub według planu pielęgnowania,
 • czynności pielęgniarskie określa załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 83/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 listopada 2011r,
 • dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach - dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

W trakcie sprawowania opieki długoterminowej domowej, pielęgniarka :

 • realizuje świadczenia na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami i procedurami postępowania zawodowego,
 • przestrzega aktualnie obowiązujących unormowań prawnych i wytycznych NFZ,
 • przestrzega zasad etyki zawodowej i praw pacjenta,
 • monitoruje stan zdrowia świadczeniobiorcy w razie niepokojących zmian w jego stanie zdrowia lub wystąpienia powikłań układowych, niezwłocznie konsultuje się z lekarzem POZ lub wzywa zespół ratownictwa medycznego,
 • modyfikuje ustalony plan opieki z uwzględnieniem zmian i pojawiających się problemów pielęgnacyjnych,
 • ocenia zakres deficytu w zakresie opieki domowej,
 • ocenia zdolności edukacyjne świadczeniobiorcy i jego rodziny,
 • kształtuje umiejętności samoopieki i samopielęgnacji,
 • uczy funkcjonowania w warunkach choroby i niepełnosprawności,
 • prowadzi dokumentacje medyczną.

KRYTERIA WYNIKU OPIEKI
Pielęgniarka opieki długoterminowej:

 • okresowo ocenia, celowość i efektywność działania zespołu terapeutycznego,
 • na koniec każdego miesiąca dokonuje oceny świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel,
 • w zależności od uzyskanej oceny opieka pielęgniarska długoterminowa jest kontynuowana lub nie, w przypadku gdy świadczeniobiorca uzyskał więcej niż 40 pkt. NFZ zaprzestaje finansowania świadczenia, opieka zostaje zakończona.